PROTOKOLL


Verksamhetsberättelse för Söderåsens FK 2022

Efter ett par år med pandemi har träningarna åter varit i full gång, och klubben har erbjudit sina medlemmar minst två träningstillfällen per vecka, varav   34 upplevelselöpningar.

Söderåsens halvmaraton kunde åter genomföras med uppemot 100 anmälda, som fick njuta av vackert vårväder sista lördagen i mars. Klubbens medlemmar har flitigt deltagit i lopp både i och utanför Skåne. Många Söderåsare genomförde även Öppet Spår under Vasaloppsveckan.

Klubben hade 196 betalande medlemmar vid årsskiftet.

   


Balansräkning Söderåsens FK 2022

Tillgångar

Omsättningstillgångar

Bank                                       112918

Kundfordringar                       0

 

Summa tillgångar                 112918

 

 

Skulder och eget kapital                      

Ingående eget kapital                112359

Förutbetalda intäkter                   300

Årets resultat                               259

 

Summa                                      112 918

 

 

Resultaträkning Söderåsens FK 2021

 

Föreningens intäkter

Medlemsavgifter                      19 900

Kommunala bidrag                   964

Reklambidrag                            23

Startavgifter                          3 770

 

                                            24 657

 

 

Föreningens kostnader

Evenemangskostnader            746

Medlemsavgifter                     2 200

Markarrende Finnstorp           2500

Elkostnad Finnstorp           11963

Bankavgifter                           1163

Försäkringar                            2923

Tele porto internet administr        2903

                                                                                                                                          24398

 

Årets resultat                                                                                                                259                                     

 

 

 


Protokoll för Årsmöte 2023 för Söderåsens Friluftsklubb med org.nr. 802448-5198

 

Söndagen den 12 mars 2023, på Ekebo 18 st medlemmar närvarade.

 1. Peter Held öppnade mötet och valdes till mötesordförande.
 2. Anders Vestergård valdes till mötets sekreterare.
 3. Annica Palmgren och Hanna Kronberg valdes till mötets protokolljusterare.
 4. Mötet fanns ha utlysts på rätt sätt.
 5. Dagordningen fastställdes.
 6. Styrelsens förvaltnings- och verksamhetsberättelse lästes igenom av samtliga. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet. Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen.
 7. Val av funktionärer Ordförande: Peter Held, vald för 1 år . Ordinarie ledamöter Anna Lundqvist (vice ordförande), vald till 2025. Anders Vestergård (sekreterare) vald till 2024 Peter Strömblad (kassör), vald till 2024 Niklas Herrlin, vald till 2025 Hanna Kronberg, vald till 2025, Mikael Persson, vald till 2024 Suppleanter Annica Palmgren   och Lena Rothman. Revisorer: Bengt Johnsson, Günter Held. Valberedningen: Emma Forsbacka och Ingemar Einarsson. Beslutades att firmatecknare, var för sig,  är  Peter Strömblad 661023-7015, och Peter Held 621026-4419
 8. Medlemsavgifter 2024: Oförändrade: vuxen 100:-/år, upp till 20 år 50:-/år
 9. Stugfogde Mikael Persson tar i samråd med styrelsen fram ett förslag på datum för stugfixardag under våren. Avloppet under stugan har rostat sönder och behöver åtgärdas i övrigt är det mer allmän vårstädning, röjning och målning som står på agendan. Arbetet med planeringen av Skåneled mellan Kågeröd och Klåveröd har pågått i 10 år men stöter på patrull hos markägarna. Arbetet fortsätter i övrigt i samarbete med kommunen.
 10. Söderåsens halvmara genomförs lördagen den 25 mars. Peter föredrog organisationsplanen.

ICA kommer inte att sponsra loppet i år, istället sponsrar Euromaster med mat och dryck. Nytt för i år är att loppet är sanktionerat vilket innebär att personliga rekord hålls som officiella. Banan kommer med anledning härav att kontrollmätas av Per Månsson (distriktskontrollbanmätare) och Peter Held.

 1. Träning följer samma upplägg som tidigare år med klubbträningar måndagar och lördagar. Beslut att förlänga säsongen vid klubbstugan och förlägga fler måndagspass till Finstorp under hösten. Under sommarhalvåret hålls även upplevelselöpningar onsdagar eller torsdagar. Beställningar av klubbkläder sker löpande under året. Beslut om eventuell klubbresa tas vid ett senare tillfälle. I mitten av juli kommer Peter och Ingvar att anordna ett träningsläger med upplevelselöpning i Sälen.
 2. Inga övriga frågor
 3. Mötets avslutande.

Vid protokollet                                                                                                                     Justeras

 


Anders Vestergård                                                                                  Annica                Palmgren                              Hanna Kronberg