PROTOKOLL

PROTOKOLL mm....

Söderåsens FK

Protokoll, årsberättelser mm i kronologisk ordning

 


 


Protokoll för Årsmöte för Söderåsens Friluftsklubb


 


Onsdagen den 26 augusti, 2009 hos Roland Torstensson, Svalöv


 


Vid detta möte närvarade 12 blivande medlemmar.


 


Dagordning


 

1.Fast ställande av röstlängd för mötet.

2.Val av mötesordförande.

3.Val av protokolljusterare, tillika rösträknare.

4.Val av mötessekreterare.

5.Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

6.Fastställande av dagordning.

7.Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.

8.Pågående kartprojekt.

9.Tävlingskläder.

10.Fastställande av medlemsavgifter för år 2009.

11.Fastställande av verksamhetsplan för år 2009.

12.Behandling av inkomna skrivelser.

13.Val av funktionärer.

14.Fastställande av klubbens stadgar.

15.Övriga frågor


16.Mötets avslutande.


  


1.      Röstlängden fastställdes.


2.      Peter Held valdes till mötesordförande.


3.      Emil Bendroth och Nina Åback valdes till protokolljusterare och rösträknare.


4.      Anders Svensson valdes till mötessekreterare.


5.      Mötet fann att årsmötet hade utlysts korrekt.


6.      Dagordningen genomgicks revidering och fastställdes.


      7.      Peter Held och Tina Persson redogjorde för följande verksamhets- och förvaltningsberättelser:


 


                      ”Klubben har sedan slutet av juni 2009 varit ansluten till Sveriges    Orienteringsförbund (SOFT) och därmed även till Riksidrottsförbundet (RF).                 Domänen ’www.soderasen.org’ registrerades tidigt och är sedan dess klubbens           officiella hemsida. Roland Torstensson blev första tävlande för klubben då han                       genomförde Änglamilen, tävlandes för SFK i slutet av Maj. Sedan dess har           klubben medverkat i två långlopp då fler än 10 löpare representerat. Resultat har              figurerat i dagspressen och en större artikel är på gång i Lokaltidningen. Ett projekt med syfte att rita orienteringskarta över Ekebo-området norr om Svalöv    har                       inletts. Badminton kommer under hösten att bedrivas på tisdagar 17-18 med         start den 29 september.”


 


                      ”Bankgirokonto ska snarast införskaffas, detta görs så snart alla nödvändiga         dokument finns tillgängliga. Startbidrag ifrån Svalövs kommun kommer snart           att                  betalas ut. Den enda posten i klubbens räkenskaper är för tillfället en skuld på          500                kr, årsavgiften till SOFT. Sponsring till hyran av Internetdomänen ordnas    inom kort via lokal företagare.”


 


8.      Anders Svensson redogjorde för sitt arbete med att digitalisera en karta över Ekebo-området norr om Svalöv. Peter Held har varit i kontakt med berörda markägare, en process som kommer att fortgå enligt gängse bestämmelser. Kartan är tänkt att användas i småskaliga arrangemang såsom klubbmästerskap i sprintorientering, naturpass eller skolorientering.


 


9.      Magnus Linde presenterade förslag till tävlingsdräkter. Han har varit i kontakt med Kämpéla, vars förslag innebär att man måste beställa minst 25 lasertryckta tröjor och därmed lagerhålla klubbdräkter. En annan aktör på marknaden är Eriksson i Kågeröd, vars tryckmetod möjliggör beställningar i mindre volymer vilket ger stor flexibilitet. Detta i kombination med pris gjorde att styrelsen gav Magnus i uppdrag att arbeta vidare mot denna leverantör.


 

10.Klubbens medlemsavgifter fastställdes till:


 

•100 kr för vuxna.

•50 kr för barn upp t o m 16 år.


 


11.  Peter Held redogjorde för klubbens verksamhetsplan fram tills februari 2010.                 Verksamheten kommer att lägga fokus på marknadsföring, rekrytering, löpträning        och badminton.


 


 


12.  Inga inkomna skrivelser fann att behandla.


 


 


 


 


 


13.        Följande funktionärsval gjordes av årsmötet:


 


·               Peter Held valdes till ordförande.


·               Tina Persson valdes till kassör.


·               Anders Svensson valdes till sekreterare.


·               Niklas Herrlin och Magnus Linde valdes till styrelseledamöter.


·               René Olsson valdes till styrelsesuppleant.


·               Emil Bendroth valdes till revisor.


·               Günther Held valdes till revisorsuppleant.


·               Maria Held och Roland Torstensson valdes till ledamöter i valberedningen.


 


14.      Klubbens stadgar fastställdes.


 


15.      Inga övriga frågor avhandlades.


 


16.      Nyvalde ordföranden Peter Held avlutade mötet, till ljudet av en rungande applåd.


           


  


 


 


 


___________________________                                                       __________________________


Peter Held, ordförande                                                                        Anders Svensson, sekreterare


 


 


___________________________                                                       __________________________


Emil Bendroth, protokolljusterare                                                        Nina Åback, protokolljusterare


 


 


 


Protokoll för Styrelsemöte för Söderåsens Friluftsklubb


 


Lördagen den 29 augusti 2009 på Ekebo


 


Närvarande:


 


Peter Held, mötesordförande


Anders Svensson, mötessekreterare


Tina Persson


Niklas Herrlin


Magnus Linde


___________________________________________________________________________


 

1.Mötet öppnades av ordförande.


 

2.Det bestämdes att sittande ordförande och sekreterare skall inneha sysslan som mötesordförande respektive mötessekreterare vid alla kommande styrelsemöten om inget annat anges.


 

3.Magnus Linde valds till protokolljusterare och rösträknare.


 

4.Dagordningen för mötet godkändes.


 

5.Till klubbens firmatecknare, båda med rätten att agera separat, valdes Peter Held och Tina Persson. Kassören kontaktar Färs och Frosta Sparbank för att skapa ett bankgirokonto åt klubben, i samma process erhåller klubben även organisationsnummer. Startbidrag från kommunen blir möjligt att söka så snart girokontot är skapat. Alternativ för sponsring av klubbens kartprojekt undersöks. Klubben ska söka Lokalt Aktivitetsstöd för sina ungdomsaktiviteter, Niklas Herrlin valdes till ansvarig för detta. Kassören kommer tillsvidare att använda kassabok det inledande redovisningsarbetet då datormjukvara ännu inte anses nödvändigt.


 

6.Kort efter mötet kommer Lokaltidningens Svalövsupplaga att trycka en artikel om klubben, samma artikel kommer att vara tillgänglig globalt på tidningens webbsida. Klubben ska rikta sig till alla, stödmedlemmar välkomnas. Enkel marknadsföring diskuterades, såsom offentliga anslag och bärande av klubbtröjan.


 

7.Eriksson i Kågeröd har skickat digitala förslag på klubbtröja till Magnus Linde. En tröjprovning för klubbens medlemmar kommer att hållas snarast. Ett uppkommet konkret förslag till blivande logotype för klubben skall digitaliseras.


 

8.Preliminär registrering av kartprojektet hos Skånes Orienteringsförbund sker snarast av Anders Svensson.


 

9.Det bestämdes att löpträning i klubbens regi skall hållas varje tävlingsfri lördagsförmiddag. Medlemmar uppmanas att föreslå övriga aktiviteter på klubbens webbsida.


 

10.Inga övriga frågor behandlades på mötet.


 


 


 


 


_____________________      ______________________         ______________________


Peter Held, ordförande          Anders Svensson, sekreterare      Magnus Linde, protokolljusterare


 


 


 


Protokoll för Styrelsemöte för Söderåsens Friluftsklubb


 


Tisdagen den 1 december 2009 hos Niklas Herrlin i Kågeröd


 


Närvarande:


 


Peter Held, mötesordförande


Anders Svensson, mötessekreterare


Niklas Herrlin


Magnus Linde


René Olsson


___________________________________________________________________________


 

1.Mötet öppnades av ordförande.


 

2.Dagordningen fastställdes.


 

3.René Olsson valds till protokolljusterare och rösträknare.


 

4.Föregående mötes protokoll lästes upp, kort och koncist.


 

5.Ordförande redogjorde kort för klubbens verksamhet under 2009. Denna har bedrivits i form av 2-3 träningar per vecka, främst badminton och löpning. Medlemsrekryteringen har fungerat bra och fler är på gång att ansluta sig under nästa år. SFK har representerats vid flera långlopp under året. Även en Kick-off för alla medlemmar på Ekebo har genomförts, ett mycket uppskattat arrangemang bland klubbens medlemmar. I framtiden kommer löpträningarna att organiseras upp ytterligare för att lättare kunna passa alla, oavsett löpförmåga. Ett möjligt samarbete med Kågeröds BoIF diskuterades. Slutligen så är en klubbresa till Prag, med tillhörande halv-marathon, planerad till den 26-28 mars 2010.   


 

6.En kort ekonomisk rapport lästes upp av ordförande i Kassörens frånvaro. Klubben har i nuläget 29 betalande medlemmar. Kassan uppgår för tillfället till 3061 kronor och under året har medlemsavgiften till Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) (500 kronor) varit den största utgiftsposten.


 

7.Det på sistone offentliggjorda projektet, vars mål är att bygga 15 vindkraft på Kågerödsåsen, togs upp för diskussion av styrelsen. Styrelsen är enig i att detta projekt med allt vad det innebär kommer att påverka klubbens verksamhet negativt och att det krävs handling. Ett remissvar från styrelsen, till den av upphovsmännen anlitade konsultfirman, kommer att vara formulerat och inskickat innan 2010-01-10. 


 

8.Söndagen den 21 februari 2010 sattes som preliminärt datum för nästa årsmöte.


 

9.En preliminär registrering av kartprojektet Ekebo är inskickat till SOFT. Under den närmsta tiden kommer en del digitalisering att ske. När den preliminära registreringen behandlats av SOFT kommer berörda markägare att kontaktas.


 

10.Det bestämdes att styrelsen ska verka för att klubben går med i Svenska Friidrottsförbundet till en årlig kostnad av 2500 kronor.


 

11.De framtagna klubbtröjorna har uppskattats av de flesta. Dock så borde dammodeller tas fram då klubbens kvinnliga medlemmar funnit passformen bristfällig.


 


 


_____________________      ______________________         ______________________


Peter Held, ordförande          Anders Svensson, sekreterare      René Olsson, protokolljusterare


 Samråd vindkraftspark Söderåsen


 


Söderåsen är den mest fantastiska resurs vi har i Svalövs kommun.


Vi är många som valt att bo i Svalövs kommun just på grund av närheten till naturen,


möjligheten att vandra, springa, rida, plocka svamp utanför husknuten – utan att vara beroende av bilen.


 


Vi, medlemmarna i Söderåsens Friluftsklubb, tillhör denna skara. Vi springer, orienterar, vandrar och cyklar mountainbike i närområdet kring Kågeröd. Kanske har ni lagt märke till våra pannlampor när vi i vintermörkret springer på vägarna kring Pantrabacken, Byröd eller Ylmesåkra.


 


En del har sett hur vi ordnat löpträningar för barnen på Lunnaskolan. Hur skolbarn frivilligt stannat kvar efter skolan för att få springa. Och hur glada vi har varit över att kunna erbjuda barnen motion på hemmaplan! Från skolan rakt ut i naturen. Under våren 2010 ska vi utöka satsningen just på barn och ungdomar i Kågeröd.


 


Kågeröd är ett fantastiskt och för västra Skåne unikt samhälle.


Därför skräms vi medlemmar i Söderåsens FK av planerna på en vindkraftverkspark – mitt i ”vårt” träningsområde, vårt rekreationsområde, det vi i alla år fått ha utanför husknuten.


 


Vi förvånas över hur man ens kan komma på tanken att på detta sätt sänka livskvaliteten i ett samhälle, som med försiktig tillväxt i samband med nya väg 109 och Pågatågstrafik, har en potential att utvecklas ännu mera, och bli kommunens mest attraktiva samhälle.


 


I dag hälsas vi vid infarten till Kågeröd av skyltarna ”Kågeröd – nära naturen”. Vi vill inte se framtida skyltar med texten ”Kågeröd – med naturen bortom vindkraftsparken”.


 


Det tilltänkta vindkraftsområdet omfattar cirka åtta kvadratkilometer tätortsnära natur, dessutom klassat som Riksintresse för naturvård. Det gränsar till ett område som är Riksintresse för friluftsliv.


 


Allt detta riskerar att gå förlorat. Glädjen av att vistas i närområdet, när det täcks in av vindkraftverk som är tio-femton gånger högre än skogen, försvinner. De små skogsvägarna ska enligt planerna byggas ut till 6 meters bredd för att möjliggöra transporterna till och från vindkraftsplatserna. Det är i princip samma vägbredd som väg 106 mellan Svalöv och Kågeröd /6,3 meter/.  Till detta kommer riskzonerna kring verken och bullerstörningarna.


 


 


 


 


Att hävda att naturområdet kring Kågeröd förstörs är ingen underdrift. Detta är basen för vår verksamhet, och för en del av medlemmarna skälet till att över huvud taget bo i Svalövs kommun.


 


Vi tar som förening inte ställning för eller mot vindkraft. Men vår förhoppning är att dessa planer aldrig förverkligas utan att Kågeröd även i framtiden får vara det som det är i dag – samhället nära naturen.


 


SÖDERÅSENS FRILUFTSKLUBB


 


 


Balansräkning Söderåsens FK 2009


 


Tillgångar


Omsättningstillgångar


 


Kassa                                                                              0


Bank                                                                               3011


Kundfordringar                                       0


Förutbetalda kostnader      0


Summa tillgångar                                   3011


 


                                                                                                             


Skulder och eget kapital


Mervärdesskatteskuld                              0                   


Förutbetalda intäkter                                0


Ingående eget kapital                               0


-Uttag under året                                      0Årets resultat                                                                  3011


 


 


 


Resultaträkning Söderåsens FK 2009


 


Föreningens intäkter


Medlemsavgifter                                                                                  2 350:--


Bidrag Svalövs kommun                                                1 250:--


 


                                                                                                             3 600:--


 


Rörelsens kostnader


Medlemsavgift Orienteringsförb              500:--


Kontorsmaterial o trycksaker                   89:--


 


Rörelseresultat före avskrivningar                                                   3 011:--


 


Avskrivningar


Inventarier                                                                      0                                          -0


 


Rörelseresultat efter avskrivningar                                                  3 011:--


 


Finansiella intäkter och kostnader


Ränteintäkter                                                                                                             0


 


Årets resultat                                                                                      3 011:--


 


 


Revisionsberättelse


Undertecknade revisorer, utsedda av årsstämman att granska Söderåsens FK:s  räkenskaper, får härmed avge följande revisionsberättelse. Revisionen avser


verksamhetsåret 2009.


 


Vi har granskat Söderåsens FK:s  räkenskaper och andra handlingar som lämnar upplysning om föreningens ekonomi och förvaltning. Intäkter och kostnader under perioden samt föreningens ställning vid bokföringsårets slut framgår av bifogad balansrapport och resultatrapport.


 


Vi tillstyrker att balansräkningen fastställs samt att kassör och styrelse beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.


 


 


 


Svalöv  den 27 januari 2010


 


 


 


 


Emil Bendroth                                                         Günter Held
 


Protokoll för Årsmöte för Söderåsens Friluftsklubb


 


Söndagen den 21 februari 2010 på Ekebo


 


Vid detta möte närvarade 10 medlemmar.


 


Dagordning


 


1.                                      Fast ställande av röstlängd för mötet.


2.                                      Val av mötesordförande.


3.                                      Val av protokolljusterare, tillika rösträknare.


4.                                      Val av mötessekreterare.


5.                                      Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.


6.                                      Fastställande av dagordning.


7.                                      Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.


8.                                      Fastställande av medlemsavgifter för år 2010.


9.                                      Fastställande av verksamhetsplan för år 2010.


10.                                  Anslutning till Svenska Friidrottsförbundet. Information orienteringsförbundets avgifter.


11.                                  Information angående korrespondens med Svalövs Kommun.


12.                                  Behandling av inkomna skrivelser.


13.                                  Val av funktionärer.


14.                                  Fastställande av klubbens stadgar.


15.                                  Övriga frågor.


16.                                  Mötets avslutande.


 


 


1.      Röstlängden fastställdes.


2.      Peter Held valdes till mötesordförande.


3.      Niklas Herrlin och Anette Sander valdes till protokolljusterare och rösträknare.


4.      René Olsson valdes till mötessekreterare.


5.      Mötet fann att årsmötet hade utlysts korrekt.


6.      Dagordningen genomgicks revidering och fastställdes.


      7.      Peter Held och Tina Persson redogjorde för följande verksamhets- och förvaltningsberättelser: Här följer en kort redogörelse av klubbens aktiviteter under år 2009. Dessa har bedrivits i form av 2-3 träningar per vecka, främst badminton, skidåkning och löpning. På årsmötet den 26 augusti valdes följande styrelse: Ordförande Peter Held, Ekebo, sekreterare Anders Svensson, Lund, kassör Tina Persson, Teckomatorp, ledamöter Niklas Herrlin, Kågeröd, och Magnus Linde, Saxtorp. Suppleant René Olsson, Kågeröd. Valberedning: Roland Torstensson, Svalöv och Maria Held, Halmstad. Revisorer: Emil Bendroth, Helsingborg, och Günter Held, Svalöv Medlemsrekryteringen har fungerat bra och fler är på gång att ansluta sig under nästa år. SFK hade vid årsslutet ett 30-tal medlemmar. SFK har representerats vid flera långlopp under året med flera fina resultat. Även en Kick-off för alla medlemmar på Ekebo har genomförts, ett mycket uppskattat arrangemang..Klubben SFK har även en egen klubbtröja.  Då en planerad byggnation av vindkraftverk på Söderåsen uppdagades under senhösten 2009 markerade SFK tydligt sitt missnöje genom en inlämnad skrivelse. Klubbens hemsida har varit väl uppdaterad och gästboken har visat sig vara ett bra sätt för medlemmar att kommunicera på. Slutligen så är en klubbresa till Prag, med tillhörande halv-marathon, planerad till den 26-28 mars 2010.


Mötet beslöt att bevila kassör och styrelse ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.


 


             8. Klubbens medlemsavgifter fastställdes till:


 


  100 kr för vuxna.


  50 kr för barn upp t o m 18 år.


 


9.  I framtiden kommer löpträningarna att organiseras upp ytterligare för att lättare kunna passa


alla, oavsett löpförmåga. Klubben har för avsikt att kontakta Kågeröds Boif och Kågeröds


bordtennisklubb för att få igång ett samarbete och gra igång en torsdagsträning för bygdens


ungdomar med inriktning löpning. Klubben har som mål att synas på så många lopp som


möjligt.


 


10. Styrelsens förslag antogs. Vi ansöker om medlemskap i Friidrottsförbundet.


 


11. Peter och Tina har haft möte med kommunen angående avgift för idrottshall. Kommunen


har bollen och skall komma med ett svar om vi skall eller inte betala.


 


12. Inga skrivelser inkomna.


 


13. Sittande styrelse och valberdening antogs utan förändring.


 


14. Stadgarna godtogs.


 


15. Inga övriga frågor.


 


16. Mötet avlutades med kaffe och en god kaka.


 


 


 


 


______________________________                 __________________________________


Peter Held, Ordförande                                                                Renè Olsson, Sekreterare


 


 


 


 


______________________________                  _________________________________


Niklas Herrlin, Protokolljusterare                            Anette Sander, Protokolljusterare


 


 


Protokoll för Styrelsemöte för Söderåsens Friluftsklubb


 


Söndagen den 14 Mars 2010  hos Nina och Magnus Linde, Saxtorp


 


Närvarande:


Peter Held


Anders Svensson


Tina Persson


Magnus Linde


René Olsson


 

1.Mötet öppnades

2.Magnus Linde valdes till protokolljusterare.

3.Dagordningen fastställdes.

4.Nya tävlingskläder skall köpas in. Dammodeller behövs. De som köps in ska likna den befintliga herrmodellen.

5.Tävlingsresa till Prag skall genomföras 26-28 mars. Halvmaraton kommer att arrangeras där med 5 deltagare från SFK.

6.Upplägget för träningar under 2010 fastställdes. Badminton kommer i första hand att ske t o m slutet av april, därefter tas beslut om fler träningstider skall bokas. Måndagsträningar kommer att bedrivas såsom tidigare. Torsdagsträningar i Kågeröd med deltagande ungdomar från fotbolls- och bordtennisklubben kommer att ske f o m 8 april. Lördagsträningar kommer att ske spontant i mån av intresse som förmedlas internt via gästbok el. dyl.

7.En kort ekonomisk redogörelse gavs av kassören. En matrikel över klubbens medlemmar ska tas fram av kassören.

8.Kartprojektet för Ekebo börjar ta form. Kontakt är tagen med SKOF och kartan digitaliseras undan för undan. Provlöpning/rekognosering av terrängen bör kunna äga rum i slutet av april.

9.Några inkommande skrivelser fanns att avhandla. Svalövs kommun har backat ifrån sitt ursprungliga hyresanspråk och det är därmed fastställt att SFK har gratis hyra i kommunala idrottsanläggningar på samma villkor som andra föreningar i kommunen. Nordea hade skickat ut ett erbjudande om fortbildning, detta sköts på framtiden.

10.Inga Övriga frågor behandlades.

11.Mötet avslutades.


 


 


 


 


 


_________________________                                                   _______________________


Peter Held, ordförande                                                                Anders Svensson, sekreterare


 


 


 


_________________________


Magnus Linde, protokolljusterare

Protokoll för Styrelsemöte för Söderåsens Friluftsklubb


 


Onsdagen den 14 Juli 2010 på Ekebo


 


Närvarande:


Peter Held


Anders Svensson


Tina Persson


Magnus Linde


René Olsson


Niklas Herrlin


Annette Zander


 

1.Mötet öppnades

2.Magnus Linde valdes till protokolljusterare.

3.Dagordningen fastställdes och Annette Zander blev adjungerad till mötet.

4.Magnus Linde har i uppdrag att ta fram träningsoveraller åt klubben. Eriksson i Kågeröd är ett av alternativen som leverantör.

5.Sommarfest för klubbens medlemmar skall arrangeras fredagen den 13 augusti.

6.Torsdagsträningen under veckorna 29-30 kommer att arrangeras av Magnus, René och Niklas.

7.Klubben har fått ca 7000 kronor från Skånes Friidrottsförbund i syfte att anordna ett ungdomsprojekt. Detta ska ske vid minst 5 tillfällen i anslutning till skolundervisning. Förslag lades för att detta ska se under 5 fredagar fram till Påsklovet 2011. Pengarna ska användas till bensinersättning och priser åt medverkande ungdomar.

8.Kartprojektet över Ekebo är godkänt av Länsstyrelsen. Rekognoserings- och digitaliseringsarbete ska ske under sommaren. Anders har i uppdrag att via information hos Skogsstyrelsens fastställa att inga känsliga biotoper påverkas av projektet.

9.Som förslag på destinationer till 2011 års tävlingsresa nämndes Berlin, Wien och Warszawa. Alla dessa städer arrangerar halvmarathon med tillhörande kortare distanser i slutet av Mars 2011.

10.Halltider för badminton är bokade till hösten. Som förut är det tisdagar mellan 17 och 18 som gäller. Börjar i september.

11.Ekonomi togs upp som en övrig fråga. Kassan uppgår till ca 4200 kr, med alla förbundsavgifter redan betalda.

12.Mötet avslutades.


 


 


 


 


 


_________________________                                                   _______________________


Peter Held, ordförande                                                                Anders Svensson, sekreterare


 


 


 


_________________________


Magnus Linde, protokolljusterare


 


 


 


Medlemsmöte för Söderåsens Friluftsklubb


 


Söndagen den 14 November 2010


 


 

1.Mötets öppnades av ordförande.

2.Mötet fastslogs att ha varit korrekt utlyst.

3.Peter Held valdes till mötets ordförande.

4.Anders Svensson valdes till mötets sekreterare.

5.Roland Torstensson valdes till justeringsman.

6.Dagordningen godkändes.

7.Träningsupplägget för vintern lades fram – badminton på tisdagar och löpning på onsdagar och lördagar.


Träningsoverallerna är snart på ingång, finns att tillgå hos Magnus Linde.


Ungdomsprojektet i Kågeröd kommer att genomföras kring påsk 2011 med hjälp av 7000 kronor i stöd från RF.


Kartan över Ekebo planeras att kunna börja användas under vår/sommar 2011.


Förlag på att anordna en stafett på Ring Knutstorp.


 

8.Tävlingsresa till Berlin för klubbens medlemmar kommer att genomföras i början av april 2011. Detta i samband med Berlins halvmarathon.

9.En kortare ekonomisk översikt gavs. Ca 12000 kronor finns på klubbens konto, av dessa är 7000 öronmärkta för ungdomsprojektet i Kågeröd. Klubben hade vid tiden för mötet ca 60 medlemmar.

10.Hemvärnsgården i Finnstorp är står utan ägare då hemvärnet inte längre önskar att nyttja den. Byggnaden är i ganska dåligt skick och står inför hot att rivas. Tankar har därför förts fram att SFK ska ta över och rusta upp byggnaden för att sedan använda den som klubbstuga. Klubben har varit i kontakt med såväl kommunal- som regionalpolitiker angående detta och reaktionen har varit mycket positiv. Då denna byggnad skulle kunna göra en hel del allmännytta kommer det att vara möjligt att söka stora summor i bidrag för dess underhåll. För att byggnaden skall klara vintern måste taket tätas provisoriskt. Förslag fördes fram att två grupper skall bildas – en med fokus på myndighetsdialog och en med ansvar för själva arbetet med byggnaden.  Mötet beslutade att arbetet med denna fråga skulle gå vidare med oförminskad styrka.

11.Inga övriga frågor togs upp.

12.Mötet avslutades av ordföranden.


 


 


 


 


_________________________                                                                           ___________________________


Peter Held, Ordförande                                                                                                            Anders Svensson, Sekreterare


 


 


_________________________


Roland Torstensson, justeringsman


 


Protokoll för Årsmöte för Söderåsens Friluftsklubb


20 februari 2011 på Ekebo,


1.       Mötet öppnades


2.       Röstlängden för mötet fastställdes.


3.       Peter Held valdes till mötets ordförande.


4.       Magnus Linde valdes till protokolljusterare.


5.       Anders Svensson valdes till mötessekreterare.


6.       Mötet fanns ha utlysts på rätt sätt.


7.       Dagordningen fastställdes.


8.       Styrelsens förvaltnings- och verksamhetsberättelse lästes upp. Under 2010 gjordes en en vinst på 8249,85 kr. Vid tiden för mötet fanns 11260,85 kr i kassan.


9.       Revisorerna skrev under på att klubbens ekonomi var i ordning. Detta föranledde mötet att ge styrelsen ansvarsfrihet.


10.   På valberedningens inrådan utökades styrelsen med en suppleant


Mötet valde följande funktionärer att representera klubben under 2011:


 


·         Ordförande:                                                           Peter Held


·         Kassör:                                                                     Christina Persson


·         Sekreterare:                                                          Anders Svensson


·         Styrelseledamot:                    Magnus Linde


·         Styrelseledamot:                    Niklas Herrlin


·         Styrelsesuppleant:                 René Olsson


·         Styrelsesuppleant:                 Magnus Strand


 


·         Valberedning:                                                       Maria Held


·         Valberedning:                                                       Roland Torstensson


 


·         Revisor:                                                                    Emil Bendroth


·         Revisor:                                                                    Günther Held


 


11.   Medlemsavgifterna för 2011 fastställdes. Ungdomar 18 år och yngre ska betala 50 kr och övriga betalar 100 kr.


12.   Klubbstugeprojektet avhandlades. Hemvärnsgården i Finnstorp på Söderåsen står inför akut rivningshot då Hemvärnet inte längre kommer att nyttja den. Stugan överlåtes i klubbens ägo och förhandlingar pågår för att få nyttjanderätt av den omkringliggande marken, som ägs av Region Skåne. Då fattande av detta beslut anses vara en tidsfråga så riktas blickarna mot själva stugan vars renoveringsbehov är stort. Första projektet blir att lägga om taket. Det planeras att söka bidrag för materialkostnad och själva arbetet ska klubbens medlemmar utföra. Framtida projekt kommer att handla om avlopp, el, vatten, duschinstallation, omklädningsrum och fasadarbete. I klubben har två kommittéer bildats, en med inriktning på den byråkratiska processen och en med inriktning på det praktiska arbetet. Mötet beslutade att projektet ska fortsätta med oförminskad styrka.


13.   En klubbresa till Berlin 2-4 april kommer att arrangeras med anledning av stadens halvmarathon. 25 medlemmar flyger ner, varav 15 kommer att delta.


14.   Inga inkomna skrivelser fanns att avhandla.


15.   Som övrig fråga togs klubbträningar upp. Dessa kommer att fortsätta som tidigare, med extra lördagsträningar beroende på intresse och väderlek.


16.   Mötet avslutades.


 


 


______________________________                                                                                              _____________________________


Peter Held, Ordförande                                                                                                                                                           Anders Svensson, Sekreterare


 


 


______________________________


Magnus Linde, Protokolljusterare


 


Protokoll för Styrelsemöte för Söderåsens Friluftsklubb


 


Söndagen den 6 Mars 2011 hos Tina Persson i Teckomatorp


 


 

1.Mötets öppnades av ordförande.

2.Peter Held valdes till mötets ordförande.

3.Anders Svensson valdes till mötets sekreterare.

4.Magnus Linde valdes till justeringsman.

5.Dagordningen godkändes av mötet.

6.Träningsupplägget för året lades fram – badminton på tisdagar och löpning på måndagar och torsdagar. Träningstiderna lämnas orörda. 

7.Finansiering för takrenovering av Söderåsgården planeras att sökas senast 31 Mars.

8.Ett projekt med elever från Lunnaskolan i Kågeröd ska arrangeras under 5 fredagar kring påsk, RF-bidrag erhålles.

9.Förslag om klubbmästerskap i någon form/gren lades fram. Mötet var positivt till detta och frågan hålls öppen.

10.Önskemål har framförts från medlemmar om tunnare löpartröjor. Ett annat alternativ är att ett enhetligt tryck används på valfritt plagg.

11.Ordförande löser transferbuss från fryget under tävlingsresen till Berlin.

12.Förslag lades fram att en medlemsmatrikel ska framställas. Inkomna skrivelser till styrelsen var blankett för föreningsbidrag samt fakturor till Skof och Soft. Riksförbunden för orientering och friidrott kräver föreningsrapport.

13.Övriga frågor lyftes. Bengt Jonsson representerar klubben i Berlins Marathon 2011. Klubbens hemsida ska få inloggning för klubbens medlemmar. Lopp som ska prioriteras under vår/sommar är Lundaloppet, Änglamilen, Hildesborgsloppet, Lergöksloppet och Hörby Marknadslopp.

14.Mötet avslutades.


Protokoll för Öppet ”Stugmöte” för Söderåsens Friluftsklubb


 


Söndagen den 19 juni  2011, Finnstorp


 


 

1.Mötets öppnades av ordförande.

2.Peter Held valdes till mötets ordförande.

3.Anders Svensson valdes till mötets sekreterare.

4.Gösta Svensson valdes till justeringsman.

5.Följande togs upp på mötet:


 


·         Måndags- och Torsdagsträningar fortgår.


·         Skolprojektet i Kågeröd arrangerades under 7 fredagar med flitigt deltagande.


**************************************************************


·         Stugan får brukas av klubben så länge den underhålles.


·         Vid brist på underhåll är klubben ålagd att bekosta dess rivning.


·         Magnus S tar fram sponsringsbroschyr att dela ut till företag.


·         Stugan ska få egen hemsida.


·         På hemsidan ska bland annat stugans historia finnas med.


·         Sponsorpaket för hemsidan med klickbara loggor ska erbjudas.


·         Företagsevent är något som ska kunna erbjudas i framtiden.


·         Kontakter med glasmästare är av värde då fönstren är i behov av reparation.


·         Ansvariga för fönsterluckor blir Niklas och Magnus S.


·         Dito för taket blir Roland


·         Dito för Fasadmålning blir Anders och Gösta.


·         Värmepump är på sikt ett alternativ för uppvärming.


·         Spis är på ingång.


·         Hörnsoffa likaså.


·         Arbetsdag ska anordnas under höst/sensommar.


·         Det inofficiella övertagandet sker 1 Juli 2011.


·         Kommunen ger lokalbidrag på ca 8000 kr årligen.


 


Mötet tog beslut på att projektet ska fortsätta med oförminskad styrka, samt att ett kontrakt gällande stugans övertagande upprättas med Hemvärnet och Region Skåne.


 


Vidare diskuterades att en sommarfest skall anordnas, förslag på datum är 28-29 augusti och platsen blir Söderåsgården.


 


 


_________________________                                                                           ___________________________


Peter Held, Ordförande                                                                                                            Anders Svensson, Sekreterare


 


 


_________________________


Gösta Svensson, justeringsman


 


Protokollför Styrelsemöte för Söderåsens Friluftsklubb


 


Söndagen den 4 September 2011, Söderåsgården Finnstorp


 


 

1.Mötets öppnades av ordförande.

2.Peter Held valdes till mötets ordförande.

3.Anders Svensson valdes till mötets sekreterare.

4.René Olsson valdes till justeringsman.

5.Dagordningen godkändes av mötet.

6.Ordförande önskar avlastning. Magnus Strand valdes av styrelsen att agera som Vice Ordförande fram tills årsmötet.

7.Träningsupplägget för hösten diskuterades. Badminton drar igång tisdagen den 20 september. Löpning på måndagar och torsdagar tillsvidare, lördagsförmiddagar under vintermånaderna. Träningarna föreslås bli mer mångfsidiga i form av att cykling och stavgång läggs till. Magnus Linde blir ansvarig för att ta fram ett ledarschema. 

8.Under hösten är Elljusstafetten i Hässleholm den 14 Oktober den stora höjdpunkten. Uttagningskommittée (UK) leds av Niklas Herrlin, klubbens mål blir att få ungdomarna att tävla i större utssträckning. Nästa års tävlingsresa föreslås ha Wien eller Warszawasom mål.

9.Ekonimisk rapport presenterades. 7162 kronor i kassan. 15000 kronor plus kostnader för avfallshantering skall faktureras Skogssällskapet till följd av stugrivningen. Färs och Frosta Sparbanks FoF) sponsrade belopp på 30000 kronor är på ingående. Sponsring på pinnar som markerar motionsspåren kring Söderåsgården diskuterades. 

10.Söderåsgården har under året helt/delvis renoverats vad gäller fasadfärg, inomhusfärg, fönsterluckor, tak och skorsten. Slipning av golv, vidare fasadmålning, takläggning och målning av hallen är på gång i framtiden. Toalett, tillhandahållen av kommun/region, i anslutning till stugan är ytterligare en plan för framtiden.

11.Till nästa år planeras framtagning av tävlingslinnen, dessa bör innehålla logga för FoF.

12.Inkommen skrivelse från Sponsorhuset, en webportal från genom medlemmar och andra kan beställa varor och tjänster från kända leverantörer och därigenom generera intäkter åt klubben. Dessa består i fasta eller procentuella summor per köp som genomförts efter att man först gått via klubbens webportal. Detta implementeras av Magnus linde och Peter Held lägger upp info på hemsida och mail till medlemmar.

13.Som övrig fråga togs det upp i fall det är nödvändigt för klubben att vara medlem av Skånes Orienteringsförbund och Svenska Orienteringsförbundet – detta kostar en hel del pengar och utnyttjas i väldigt liten utsträckning. Ökat samarbete med Rävetofta OK är ett bättre alternativ enligt styrelsen.

14.Mötet avslutades.


 


 


_________________________                                                                           ___________________________


Peter Held, Ordförande                                                                                                            Anders Svensson, Sekreterare


 


 


_________________________


René Olsson, justeringsman


 


 


Årsberättelse för Söderåsens FK 2012


 


Klubben hade vid årets slut 66 medlemmar.


Träning har bedrivits i form av främst löpning och badminton.


Skolprojekt med terränglöpning på Lunnaskolan anordnades under våren med god närvaro och uppskattades av de ungdomar som deltog.


Klubbstugan Söderåsgården genomgick under året vidare renovering såsom slipning av parkettgolv, inledning av hall, fasadmålning och målning av fönster, mm.


Klubbens deltagare deltog i många lopp under året, mest noterbart är Elljusstafetten i Hässleholm där klubben deltog med flest lag av alla klubbar. Andra tävlingar som klubbmedlemmar deltagit i är Vansbrosimmet, Cykel-Vasan och Göteborgsvarvet.


En tävlingsresa anordnades till Warszawa under våren med 27 deltagande medlemmar varav 12 sprang i stadens halvmarathon.


En sommarfest anordnades på Söderåsgården i augusti med grillning, sång och oerhörd trivsel. 30 medlemmar deltog.


 


Balansräkning Söderåsens FK 2012


Tillgångar


Omsättningstillgångar


Kassa                                                              44:--


Bank                                                         47.425:04


Kundfordringar                                               0 :--


Förutbetalda kostnader                                    0:--


 


Summa tillgångar                                  47.469:04


 


Skulder och eget kapital                     


Förutbetalda intäkter                                                    0:--


Ingående eget kapital                                   420:43


Uttag under året                                                0:-


Lån                                                                    0:-


Årets resultat                                            47.048,61


Summa                                                                 47.469,04


 


Kommentar till balansräkningen: 2.400:- öronmärkta till kamininvestering.


Kostnader för isolering och uppvärmning, investeringar planerade till 2012,


Uppkommer första halvåret 2013.


Resultaträkning Söderåsens FK 2012


 


Föreningens intäkter


Medlemsavgifter                                                    4.400:--


LOK-bidrag                                                                 11.618:22


Projektbidrag                                                           40.000:-


Sponsorpengar                                                        10.200:-


Idrottslyftet                                                                4.800:-


Kaminbidrag                                                                2.400:-


Sponsorhuset                                                             162:54


Lokalbidrag                                                                11.205:-                                                                         


 


                                                                                           84.785:76


 


Rörelsens kostnader


Medlemsavgifter                                                      3.350:-


Bankavgifter                                                                  606:-


Startavg. Hässleholm                                                1.555:-


Försäkringar                                                                 1.692:-


Byggmaterial Söderåsgården                                                         22.091:-


Övriga omkostnader Söderåsgården                 4.562:-


Porto                                                                                    96:-


Återbet. Lån                                                                 3.050:-


Livsmedel                                                                         735:15


                                                                                       


Rörelseresultat före avskrivningar             


                                                                                         37.737:15


Avskrivningar


Inventarier                                                              0:- 


Finansiella intäkter och kostnader


Ränteintäkter                                                          0:-


Årets resultat                                                           47.048,61                                         


 


Protokoll för Årsmöte för Söderåsens Friluftsklubb


                            Söndagen den 3 mars 2013, hos Peter Held, Ekebo, Svalöv.


Vid detta möte närvarade 12 st medlemmar.


       


1.      Mötet öppnades.


2.      Peter Held valdes till motets ordförande.


3.      Christina Persson valdes till mötets sekreterare.


4.      Camilla Persson och Lars Malmgren valdes till mötets protokolljusterare.


5.      Röstlängden för mötet fastställdes.


6.      Mötet fanns ha utlysts på rätt sätt.


7.      Dagordning fastställdes.


8.      Styrelsen förvaltnings- och verksamhetsberättelse lästes upp. Under 2012 gjordes en vinst på 47.469:04.


9.      Val av funktionärer.


Ordförande: Peter Held


Kassör: Christina Persson


Sekreterare: Anders Svensson


Ledamöter: Niklas Herrlin, Magnus Strand


Suppleanter: René Olsson, Hans John, Magnus Linde


Revisorer: Bengt Johnsson, Günter Held


Valberedning: Maria Held, Roland Torstensson


 


10.  Medlemsavgiften för 2013 fastställdes. Ungdomar under 18 år, 50:-, och vuxna 100:-


11.  Träningstider fastslogs, måndagskvällar och torsdagskvällar i klubbstugan så fort underlaget tillåter (april). Då vi också håller öppet för almänheten. ”Vaktlista” kommer att ordnas. Lördagsträningar i Svalöv, Skrylle och andra runder bestäms efter väder och vind redan nu. Badminton tisdagar 17-18 fortsätter fram till april. Halvmaratonträning kommer att ordnas lördagen, första helgen i april, 6/4-13. Med utgångsläge från Ekebo, Svalöv. Hjälp med vätskekontroller kommer att behövas här. Även icke medlemmar är välkomna här.


12.  Klubbstugeprojektet Söderåsgården, avhandlades. Vi har sökt Leaderprojektpengar och kommer att söka pengar på Färs och Frostas stiftelse, för borrninga av brunn, utbyggnad av stugan till omklädningsrum, duschrum, toalett, avlopp och ev. bastu. Vi har varit i kontakt med både kommun och bank i detta ärende.


Toaletten från ”andra” parkeringen kommer att flyttas till ”vår” parkering, så fort vi får klartecken från kommun och stiftelse.     


13.  Inga inkomna skrivelser fanns att avhandla.


14.  Övriga frågor: Eftersom det kommit fler nya medlemmar önskades ny medlemsmartrikel. Kommer att skickas ut på mail.


15.  Mötet avslutades av ordförande. 


Peter Held, ordförande                            Christina Persson, sekreterare


 


Camilla Persson, justeringsman              Lars Malmgren, justeringsman


Öppet Styrelsemöte för Söderåsens FK,  direkt efter Årsmöte den 3/3-13, hos Peter Held, Svalöv.


Närvarande:


Peter Held (mötesordförande), Christina Persson (mötessekreterare), Magnus Strand, René Olsson, Hans John, Lars Malmgren, Anette Zander, Niklas Herrlin, Günter Held, Inga-Lisa Held, Maria Held, Camilla Persson.


 


1.      På mötet bestämdes att firmatecknare är Peter Held och Christina Persson, var och en för sig.


2.      Diskuterade var vi skulle ansöka om pengar och till vad. Ansökan till kommunens leader-projekt är redan skriven och ivägskickad. Peter Held skall skriva och skicka bidragsansökan till Färs och Frostas stiftelse innan 31/3.


3.      Uppdaterad medlemslista önskades. Tina skickar ut sådan.


4.      Diskuterade lite om vad vi gör med isoleringsfirman. Han har inte påbörjat arbetet än. Beslutades om att Tina tar ännu en kontakt med honom.


5.      Mötet avslutades.


 


Vid Protokollet


 


Christina Persson


Justeras


 


Magnus Strand                   René Olsson


 


Protokoll för Årsmöte för Söderåsens Friluftsklubb


                            Söndagen den 2 mars 2014, hos Peter Held, Ekebo, Svalöv.


Vid detta möte närvarade 13 st medlemmar.


       


1.      Peter Held valdes till mötets ordförande.


2.      Anna-Lena Pettersson och Mikael Persson valdes till mötets protokolljusterare.


3.      René Olsson valdes till mötets sekreterare.


4        Mötet fanns ha utlysts på rätt sätt.


5.      Dagordning fastställdes.


6.      Styrelsen förvaltnings- och verksamhetsberättelse lästes upp. Under 2013 gjordes en 


          vinst på 26 378,78:-. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet.


7.      Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen


8.      Val av funktionärer.


Ordförande: Peter Held


Vice ordförande: Magnus Srrand


Ledamöter: René Olsson, Niklas Herrlin, Magnus Strand


Suppleanter: Anders Vestergård, Hans John, Magnus Linde


Revisorer: Bengt Johnsson, Günter Held


Valberedning: Maria Held, Roland Torstensson


 


10.  Medlemsavgiften för 2014 fastställdes. Ungdomar under 18 år, 50:-, och vuxna 100:-


11.  Träningstider fastslogs, måndagskvällar, torsdagskvällar och lördagsträningar. Badminton tisdagar 17-18 fortsätter. 


12.  Söderåsgårdsprojektet fortsätter. Toafrågan ännu ej löst. Fler rutor ska bytas. Träningsläger i Sälen till sommaren.  Lars Malmgren tilldelades ett flitpris. 


13.  Övriga frågor:


14.  Mötet avslutades av ordförande.


Peter Held, ordförande                            René Olsson, sekreterare


 


Anna-Lena Pettersson, justeringsman              Mikael Persson, justeringsman


 


 


Öppet Styrelsemöte för Söderåsens FK,  direkt efter Årsmöte den 2/3-14, hos Peter Held, Svalöv.


Närvarande:


Peter Held (mötesordförande), René Olsson (mötessekreterare), Christina Persson, Lars Malmgren, Niklas Herrlin, Günter Held, Inga-Lisa Held, Maria Held, Magnus Linde.


 


1. Styrelsen konstituerade sig enligt följande: Ordförande Peter Held, Vice ordförande Magnus Strand, kassör Christina persson, sekreterare René Olsson     


2. På mötet bestämdes att firmatecknare är Peter Held och Christina Persson, var och en för sig eller i förening.


3.   Mötet avslutades.


 


Vid Protokollet


 


René Olsson


Justeras


 


Magnus Linde                   Niklas Herrlin


 


 


Verksamhetsberättelse


för Söderåsens FK 2013


 


Träning har bedrivits i form av främst löpning och badminton. Klubbstugan har utnyttjats flitigt.


Skolprojekt med terränglöpning på Lunnaskolan anordnades under 2013 med god närvaro och uppskattades av de ungdomar som deltog. Niklas Herrlin och Johan Held ledde projektet


Klubben fick under 2013  90 000 kronor i   bidrag från Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta . Med hjälp av detta bidrag en brunn har borrats och slutarbetet med vattnet pågår invändigt.


Kommunala bidrag har delfinansierat isolering av stugan och installation av luftvärme.


Klubbens medlemmar deltog i många lopp under året.  Exempel på tävlingar som klubbmedlemmar deltagit i är Vansbrosimmet, Vasaloppet och Göteborgsvarvet och Reggae Marathon på Jamaica.


Vi fick en svensk veteranmästare i halvmaraton genom Outi Ben Ammar


En tävlingsresa anordnades till Helsingfors under våren med 29 deltagande medlemmar i samband med stadens halvmarathon.


Magnus Strand, Lena Rothman och Peter  Held har genomgått Skånes Friidrotts träningsledarutbildning.


En sommarfest anordnades på Söderåsgården i september med grillning, sång och oerhörd trivsel. Ett tjugotal medlemmar deltog.


Föreningens medlemsantal ökar stadigt, klubben hade 80 betalande medlemmar vid årsskiftet.


 


 


Balansräkning Söderåsens FK 2013


Tillgångar


Omsättningstillgångar


Kassa                                                             186:--


Bank                                                         73.661:82


Kundfordringar                                               0 :--


Förutbetalda kostnader                                    0:--


 


Summa tillgångar                                  73.847:82


 


 


Skulder och eget kapital                     


Förutbetalda intäkter                                                    0:--


Ingående eget kapital                                47.469:04


Uttag under året                                                0:-


Lån                                                                    0:-


Årets resultat                                            26 378:78


 


Summa                                                                73 847:82


 


 


Resultaträkning Söderåsens FK 2013


 


Föreningens intäkter


Medlemsavgifter                                                        7.455:--


LOK-bidrag                                                                   9.383:60


Projektbidrag                                                           90.000:-


Sponsorpengar                                                        10.000:-


Idrottslyftet                                                                7.600:-


Kaminbidrag                                                                1.100:-


Sponsorhuset                                                                 12:18


Lokalbidrag                                                                6.210:-                                                                         


Gåva                                                                                 700:-


Extra aktivitetsstöd                                                2.940:-


Ledarutbildningsbidrag                                         7.275:-


 


                                                                 142.675:78


 


Rörelsens kostnader


 


Medlemsavgifter                                                      3.800:-


Bankavgifter                                                                  600:-


Försäkringar                                                                 1.823:-


Byggmaterial, Arbete Söderåsgården            97.150:-


Övriga omkostnader Söderåsgården                 5.658:-


Porto+kontorsmatrial                                                 308:-                     


Livsmedel                                                                          58:-


Utbildningar                                                                6.900:-


                                                                                       


                                                                                       116.297:-


                                                                                                                                                                                Rörelseresultat före avskrivningar             26 378,78                                         


 


Avskrivningar


Inventarier                                                              0:- 


 


Rörelseresultat efter avskrivningar           


 


Finansiella intäkter och kostnader


Ränteintäkter                                                          0:-


 


Årets resultat                                                           26 378,78                                         


 


 


Styrelsemöte 5 maj 2014

 

Närvarande: René Olsson, Peter Held, Magnus Strand, Christina Persson,


Anders Vestergård, Niklas Herrlin


1. Mötets öppnande


2. Ordförande: Peter Held


3. Sekreterare: René Olsson


4. Justeringsman: Anders Vestergård


5. Dagordningen godkänd


6. Klubben har en kassa på 13738,82 kr. 2700,00 kr väntas komma in ifrån EON pga


strömavbrott


7. Klubben har fått ca 15 nya medlemmar. Idag har vi ca 80 medlemmar i klubben.


8. Till Söderåsgården skall införskaffas diskställ, bestickställ, innetofflor. Stugan saknar


sittplatser utomhus på solsidan. Försöka fixa det med stubbar och plank för att falla in


i miljön. Stugan är behov av en städdag/fixardag. Dukar behövs tvättas. Fönster


behövs sättas i och kittas. Flaggstång skall sättas upp. Fortfarande inget svar ifrån


kommunen angående dasset. Ev. uthyrning av stuga, pris för det kommer att


diskuteras av styrelse fall till fall. Pris beror på antal människor, verksamhet mm.


9. Måndagar träning Söderåsgården. Torsdag, lördagsträningar samt övrig träning


läggs ut på Facebook då tävlingssäsongen har börjat och många lopp går på helger.


Även semestern närmar sig. Eventuellt träning en lördag på Ven. Träningsläger


26/6-4/7 Sälen.


10. Vi syns i många lopp framöver. Närmast är Lundaloppet 10/5, Göteborgsvarvet 17/5,


Änglamilen 31/5. Malmömilen, Hörby Marknadslopp,


Citadelloppet och Hildesborgsloppet är några av alla lopp vi ställer upp i.


11. Inga nya. Vi jobbar inte på det just nu. Vi anser att behovet finns inte då både Färs &


Frosta och Svalövs Kommun har bidragit med mycket och ämnar väl att fortsätta


med det. Sen har vi inga stora projekt på gång heller som kräver finansiering.


12. Sommarfest preliminärt 13 september.


13. Kolla efter material till bänkar. Eventuellt ett utegym vid stugan. Kolla hur Trädet


mår som vi har på ”vår tomt”. Hur får vi igenom en spårläggning?


14. Städ och aktivitetsdag med grillning den 24 maj. Inomhusmålning väntar vi med.


Låter en vinter till komma och gå innan målning.


15. Mötets avslutande


Anders Vestergård


justerande

 

 


Styrelsemöte 13 oktober 2014 Ekebo

Närvarande: René Olsson, Peter Vestergård, Magnus Strand, Niklas

Herrlin, Peter Held

1. Mötet öppnades av ordförande.

2. Niklas Herrlin valdes till protokolljusterare och rösträknare.

3. Dagordningen för mötet godkändes.

4. Föregående mötes protokoll lästes upp, kort och koncist.

5. En kort ekonomisk rapport lästes upp av ordförande i Kassörens frånvaro.

Klubben har i nuläget 63 betalande medlemmar. Kassan uppgår för tillfället

till 19380,72 kronor.

6. Flyter på bra. Vi har bra träningsmöjligheter. Finns folk på alla

träningpassen. Från och med den 3 nov börjar Svalövsträningarna. På

lördagar kör vi längre pass ifrån stugan. Vid bra väder kör vi pass i

Röstånga. Badmintonen fortsätter på tisdagar. Intervallpass framåt våren på

Svalövs IP.

7. Rekognisering pågår

8. Försöka få igång samarbete med skolungdomar och löpning. Projekt

Montessori, Anders Vestergård ansvarig. Nytt lås till stugan, Magnus Strand

ansvarig.

9. Nästa styrelsemöte kring årsskiftet. Årsmöte efter vasaloppet på söndagen.

Sekreterare René Olsson Justeringsman Niklas Herrlin


Styrelsemöte 16 februari 2015 Ekebo

Närvarande: René Olsson, Peter Held, Magnus Strand, Christina Persson,

Anders Vestergård, Niklsa Herrlin

1. Mötets öppnande.

2. Ordförande: Peter Held

3. Sekreterare: René Olsson

4. Justeringsman: Anders Vestergård

5. Dagordningen godkändes

6. Föregående protokoll lästes upp och diskuterades.

7. Ekonomin ser bra ut. Bankkonto: 31597,21. Kassa: 220,00. Elräkningen

har skjutit i höjd sen värme och vatten blivit inkopplad.

8. Förra årets medlemsantal var cirka 80 st. Fortfarande en del som inte har

betalt in än så just nu svårt att säga hur många vi är.

9. Söderåsgården: Några fönster kvar att åtgärda. Eventuellt en arbetsdag i

maj när solen skiner och värmen spirar. Magnus kollar upp datum som

passar.

10. Hemsidan är uppdaterad. Ser bra ut. Kommer att fyllas på med mer.

11. Träning: Just nu dålig uppslutning. Sjukdomar, skador och jobb kommer

emellan.

12. Tävling: 21 mars hålls Söderåsens Halvmara. Kommer reportage i

Lokaltidningen.

13. Klubbresa: Just nu verkar vi bli mellan 3540

st som åker till Hamburg i

april.

14. Skåneleden: Utredning pågår om utökning av leden ifrån Helsingborg till

Kågeröd och vidare upp till befintlig led. Chans finns att vi kan ta del av

investeringspengar och eventuellt försöka få till att bli delaktiga i skötsel

av spår från Finnstorp till befintlig led norrut. Peter ska maila kommunen

om intresse och tips.

15. Inför årsmötet den 8 mars: Kallelse utlyst per mail, på hemsidan och på

Facebook.

16. Övriga frågor: Fortfarande finns intresse att ha ett lopp på Ring

Knutstorp. Vi håller det öppet och sonderar läget.

17. Mötets avslutande.

Sekreterare: Justeringsman:

René Olsson Anders Vestergård


Protokoll för Årsmöte för Söderåsens Friluftsklubb

Söndagen den 8 mars 2015, hos Peter Held, Ekebo Svalöv

Vid detta möte närvarade 12 st medlemmar.

1. Peter Held valdes till mötets ordförande.

2. René Olsson valdes till mötets sekreterare.

3. Lars Malmgren och Niklas Herrlin valdes till mötets protokolljusterare.

4. Mötet fanns ha utlysts på rätt sätt.

5. Dagordningen fastställdes.

6. Styrelsens förvaltningsoch

verksamhetsberättelse lästes igenom av samtliga. Under

2014 gjordes en förlust på 42 066:10:.

Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet.

Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen.

7. Ordförande: Peter Held

Ledamöter:

Magnus Strand (vice ordförande),

René Olsson (sekreterare),

Christina Persson (kassör)

Niklas Herrlin

Suppleanter: Anders Vestergård, Magnus Linde, Jim Lagerqvist

Revisorer: Bengt Johnsson, Günter Held

Valberedningen: Roland Torstensson, Lars Malmgren

8. Vuxen 100:/

år, upp till 20 år 50:/

år

9. Skåneled ifrån Helsingborg till Söderåsen via Råå dalgångar, Tågarp, Kågeröd,

Söderåsgården. Hushållningssällskapet utreder i samarbete med Region Skåne.

Söderåsens FK bistår med råd och kompetens.

Allmän uppfräschning av stugan framåt vårkanten (slutet av maj), Magnus S

återkommer

om datum.

10. Samarrangemang med Löparglädje pågår. Halvmara den 21 mars som träning med

Löparglädje. Träningsläger i månadskiftet junijuli

i Sälen.

11. Inga övriga frågor.

12. Mötets avslutande.

Vid protokollet

René Olsson

Justeras


Styrelsemöte 26 januari 2016 Ekebo


Närvarande: René Olsson, Peter Held, Magnus Strand, Christina Persson,

          Jim Lagerqvist, Niklas Herrlin


1.Mötets öppnande.

2.Ordförande: Peter Held

3.Sekreterare: René Olsson

4.Justeringsman: Jim Lagerqvist

5.Dagordningen godkändes

6.Föregående protokoll.

7.Ekonomin ser bra ut. Bankkonto: 44014,71 kr.

8.Förra årets medlemsantal var cirka 97 st.

9.Söderåsgården: Vattnet spolas för lite. Fortfarande grumligt vatten. Vid kall väderlek typ -15-20 bör vi koppla in värmeelement då växlaren inte klarar det. Toaletten fortfarande på is. Peter hör med Björn om hur det går samt checkar av läget ang. Skåneledsprojektet.

10.Träning: Rullar på som vanligt. 6 feb Skrylleträning.  Samarrangemang med Löparglädje och IS Göta. Sommarträning, kolla upp intresse och vilken period.

11.Tävling: 19 mars hålls Söderåsens Halvmara. Ny sträckning pga tågbommar. Tidtagning René. Vätska Held och Strömblad. Cyklister Roland, Gösta och Maria. Mat Tina + 1. Sportdryck Peter.

12.Klubbresa: Just nu verkar vi bli mellan 30 st som åker till Hannover i april.

13.Inför årsmötet den 13 mars: Kallelse utlyses per mail, på hemsidan och på Facebook.

14.Övriga frågor: Fler tröjor skall beställas. Rekrytera fler ungdomar. Vandringar och Upptäckslöpningarna har varit positivt för klubben.

15.Mötets avslutande.


Sekreterare: Justeringsman:

René Olsson Jim Lagerqvist


ÅRSMÖTE SÖDERÅSENS FK 2016

Söndagen den 13 mars 2016 kl 16, hos Peter Held, Ekebo Svalöv

1/ Mötets öppnande

2/ Val av mötesordförande

3/ Val av mötessekreterare

4/ Val av protokolljusterare

5/ Mötets utlysande

6/ Dagordningens fastställande

7/ Styrelsens förvaltnings och verksamhetsberättelse

8/ Revisorernas yttrande

9/ Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

10/ Val av styrelse och funktionärer för 2016 ( 2015 Ordförande: Peter Held Ledamöter:Magnus Strand (vice ordförande),René Olsson (sekreterare),Christina Persson (kassör) Niklas Herrlin Suppleanter: Anders Vestergård, Magnus Linde, Jim Lagerqvist Revisorer: Bengt Johnsson, Günter Held Valberedningen: Roland Torstensson, Lars Malmgren)

11/ Medlemsavgifter 2016

12/Verksamhet 2016

13/ Klubbstugan

14/ Övriga frågor och information

15/Mötets avslutande

Balansräkning Söderåsens FK 2015

Tillgångar

Omsättningstillgångar

Bank 44.014:71

Kundfordringar 0 :--

Summa tillgångar 44.014:71

Skulder och eget kapital

Ingående eget kapital 31.781:72

Årets resultat 12.232:99

Summa 44.014:71

Resultaträkning Söderåsens FK 2015

Föreningens intäkter

Medlemsavgifter 9.250:-

LOK-bidrag 1.424:-

Sponsorpengar 10.000:-

Sponsorhuset 43:49

Lokalbidrag 10.400:-

Startavg. Halvmara 2.910:-

34.027:49

Rörelsens kostnader

Medlemsavgifter 3.800:-

Bankavgifter 603:-

Försäkringar 3.184:-

Byggmaterial, Arbete Söderåsgården 1.552:-

Övriga omkostnader Söderåsgården 11.270:-

Porto+kontorsmatrial 95:-

Återbetalt felinbetalning 360:-

Mat o dryck halvmaraton 930:-

21.794:50

Rörelseresultat före avskrivningar

Avskrivningar

Inventarier 0:-

Rörelseresultat efter avskrivningar

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 0:-

Årets resultat 12.232:99


Verksamhetsberättelse för Söderåsens FK 2015

Träning har bedrivits i form av löpning, traillöpning, cykling, skidåkning och badminton. Klubben har strax under 100 medlemmar. Träning bedrivs i anslutning till vår klubbstuga samt runt om i Skåne och övriga Sverige.

Vi har bedrivit träning tillsammans med andra föreningar såsom Löparglädje och IS Göta.

Klubben bedriver träning på fasta tider såsom måndagslöpning i Svalöv och lördagslöpning vid klubbstugan.

Vi har haft sommarträning i Sälen.

Klubbens medlemmar deltog i många lopp under året. Exempel på tävlingar som klubbmedlemmar deltagit i är Vasaloppet, Göteborgsvarvet, Ultravasan, Helsingborgs Maraton och Fjällmaraton mm.

En tävlingsresa anordnades till Hamburg under våren med 50 deltagande medlemmar i samband med stadens halvmarathon. Med på resan fanns ett antal medlemmar ifrån Löparglädje. Vi blev 3:e bästa klubb i tävlingen.

Vi anordnade vår egen Söderåsens Halvmara med 80 talet löpare som trotsade blåsten en kall marsdag.

Vi har haft fixardag på Söderåsgården samt vår återkommande sommarfest på sensommaren.

Många av våra löpare har utvecklats och tagit steget vidare till ultralöpare och traillöpare.


Protokoll för Årsmöte för Söderåsens Friluftsklubb med org.nr. 802448-5198

Söndagen den 13 mars 2016, hos Peter Held, Ekebo Svalöv . 14 st medlemmar närvarade.

1.Ordförande öppnade mötet

2.Peter Held valdes till mötets ordförande.

3.René Olsson valdes till mötets sekreterare.

4.Jim Lagerqvist och Benni Olsson valdes till mötets protokolljusterare.

5.Mötet fanns ha utlysts på rätt sätt.

6.Dagordningen fastställdes.

7.Styrelsens förvaltnings- och verksamhetsberättelse lästes igenom av samtliga. Under 2015 gjordes en vinst på 12232:99:-.

8.Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet.

9.Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen.

10.Ordförande: Peter Held, omval

Ledamöter:  Magnus Strand (vice ordförande), omval

René Olsson (sekreterare), omval

Christina Persson (kassör), omval

Niklas Herrlin, omval

Therese Kilemar, nyval

            Suppleanter: Anders Vestergård, omval. Jim Lagerqvist, omval

Revisorer: Bengt Johnsson, Günter Held

Valberedningen: Roland Torstensson, Lars Malmgren

Firmatecknare är Christina Persson och Peter Held, vilka får utnyttja kontot var för sig.

      11. Oförändrade: vuxen 100:-/år, upp till 20 år 50:-/år

      12. Svårt att få badmintonen till att fungera, tiden passar inte då folk inte hinner hem.

            Intresset inte på topp. Kolla om vi kan få ändrat tiden till senare på kvällen. Eventuellt

            köra andra sporter, typ innebandy, gympapass mm.

Söderåsens halvmara 2016 har ny start och bansträckning de första 4 km. Cirka 70-80 deltagare.

Vi kommer att fortsätta med våra upptäckslöpningar och upptäcksvandringar med start efter Hannoverresan. Till augusti kommer medlemmar springa Ultravasan.   

Anders, Therese och René tar tag i arrangemanget med ett barn- och ungdomslopp i samband med Evenemangsdagen i Svalöv den 28 maj

     13. Lite jobb kvar på klubbstugan att göra. Kolla upp om vi kan söka bidrag till toalett så att

           vi kan bygga ut och installera toalett.

     14. Styrelsen har lämnat in en överklagan till PRV om patent på ordet (upplevelselöpning)

som ett företag har lämnat in.

     15. Mötets avslutande.


Vid protokollet   Justeras

René Olsson Jim Lagerqvist     Benni OlssonPeter HeldChristina Persson


Konstituerat styrelsemöte för Söderåsens FK org.nr 802448-5198, direkt efter Årsmöte den 13/3-16, hos Peter Held, Svalöv.

 

Närvarande:

 

Peter Held (mötesordförande), Magnus Strand, René Olsson (mötessekreterare), Jim Lagerqvist, Therese Kilemar, Anders Vestergård

 

 

1.På mötet bestämdes att firmatecknare är Peter Held 621026-4419 och Christina Persson 580415-3523, var och en för sig.

2.Therese Kilemar blir materialansvarig efter avgående Magnus Linde. Therese kommer att kolla priser med Eriksson Reklam.

3.Magnus strand kollar upp vad det skulle kosta att bekosta toalett med förbränning till stugan.

4.Mötet avslutades


 


 

Vid protokollet René OlssonJusteras Jim Lagerqvist


Verksamhetsberättelse för Söderåsens FK 2016

Vi har haft ännu ett aktivt år i Söderåsens FK. Varje vecka har vi haft två-tre träningstillfällen. Klubbstugan har utnyttjats flitigt.

Klubbens medlemmar deltog i många lopp under året. Therese Kilemar och Ulrika Hougland fullbordade "En svensk klassiker".

Söderåsen halvmaraton hölls för tredje gången, med ett 80-tal startande.

En tävlingsresa anordnades till Hannover under våren   i samband med stadens halvmarathon och marathon.

På Svalövskalaset ordnades ett lopp för kommunens låg- och mellanstadieelever. Under sommaren anordnas ett "dagläger" för skolbarn i klubbstugan i samarbete med Svalövs kommun

I augusti åkte tiotalet Söderåsare till Sälen för att delta i  Ultravasan Sälen-Mora.  Benni Olsson, Jim Lagerqvist, Roger Löfström och Marie Lindfors sprang 90 km, Mats Bergenhorn, Inge Sixtensson, Therese Kilemar, Ulrika Hougland, Lena Rothman och Peter Held sprang 45 km.

En sommarfest anordnades på Söderåsgården i september med grillning, sång och trivsel.

I samarbete med Löparglädje ordnade vi en luciaträning i Söderåsens backar. Ett 80-tal löpare deltog.

Föreningens medlemsantal ökar stadigt, klubben hade ett hundratal betalande medlemmar vid årsskiftet.

        

Balansräkning Söderåsens FK 2016

Tillgångar 

Omsättningstillgångar 

Kassa                                                      0:- 

Bank                                             59.740:68 

Kundfordringar                                     0 :-- 

Förutbetalda kostnader                                                0:-- 

Summa tillgångar                                 59.740:68

 

 

Skulder och eget kapital                       

Förutbetalda intäkter           0:--

Ingående eget kapital              44.014:71

Uttag under året                        0:-

Lån                                        0:-

Årets resultat                       15.725:97

 

Summa                        59.740:68

 

 

Resultaträkning Söderåsens FK 2016

 

Föreningens intäkter 

Medlemsavgifter                    12.480:-

Utbildningsbidrag   13.060:-

LOK-bidrag     1.056:-

Sponsorpengar    8.000:-

Sponsorhuset         57:97

Lokalbidrag    6.470:-     

Startavg. Halvmaraton    3.560:-

Driftstopp EON       900:-

Åter försäkring       216:-

Startavg. Kalasknatet       480:-

Sommaraktivitet (Svalövs kom)  2.000:-

 

                                                    48.279:97


Föreningens kostnader 

 

Medlemsavgifter  4.295:-

Bankavgifter        609:-

Försäkringar    3.169:-

Omkostnader Söderåsgården  13.650:-

Porto+kontorsmatrial       190:-

Mat o dryck halvmaraton   1.092:-

Löparutbildning     8.400:-

Omkostnader Kalasknatet       741:-

Omkostnader stugfixardag       408:-         

   

     32.554:-


Rörelseresultat före avskrivningar               

15.725:97

Avskrivningar  Inventarier                                          0:-   

 

Rörelseresultat efter avskrivningar           

15.725:97

Finansiella intäkter och kostnader 

Ränteintäkter                                          0:- 

 

Årets resultat          15.725:97     

Protokoll för Årsmöte för Söderåsens Friluftsklubb med org.nr. 802448-5198

Söndagen den 12 mars 2017, hos Peter Held, Ekebo Svalöv . 17 st medlemmar närvarade.

1.Ordförande öppnade mötet

2.Peter Held valdes till mötets ordförande.

3.René Olsson valdes till mötets sekreterare.

4.Roland Torstensson och Niklas Herrlin valdes till mötets protokolljusterare.

5.Mötet fanns ha utlysts på rätt sätt.

6.Dagordningen fastställdes.

7.Styrelsens förvaltnings- och verksamhetsberättelse lästes igenom av samtliga. 8.Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet.

9.Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen.

10.

Val av styrelse för kommande verksamhetsår:

Ordförande: Peter Held, omval

Ledamöter: Magnus Strand (vice ordförande), omval

René Olsson omval

Christina Persson (kassör), omval

Niklas Herrlin, omval

Therese Kilemar (sekreterare),omval 

Suppleanter: Anders Vestergård, omval. Jim Lagerqvist, omval, Michael Persson (nyval)

Revisorer: Bengt Johnsson, Günter Held

Valberedningen: Roland Torstensson, Lars Malmgren

Firmatecknare är Christina Persson och Peter Held, vilka får utnyttja kontot var för sig.

11. Medlemsavgifter Oförändrade: vuxen 100:-/år, upp till 20 år 50:-/år

12. Söderåsens halvmara 2017 avgörs nästa helg. Vi räknar med uppemot 100 anmälda. Alla föreberedelser klara.

Vi  tar tag i arrangemanget med ett barn- och ungdomslopp i samband med Evenemangsdagen i Svalöv den 27 maj

13. Stugdag planeras i maj. Magnus Strand går ut med kallelse

15. Mötets avslutande.

 

Vid protokollet Justeras

René Olsson  Niklas Herrlin, Roland TorstenssonVerksamhetsberättelse för Söderåsens FK 2017

Vi har haft ännu ett aktivt år i Söderåsens FK. Varje vecka har vi haft två-tre träningstillfällen. Klubbstugan har utnyttjats flitigt.

Klubbens medlemmar deltog i många lopp under året. Flera medlemmar fullföljer "En svensk klassiker".

Söderåsen halvmaraton hölls för fjärde gången, med ett 80-tal startande.

En tävlingsresa anordnades till Lübeck   i samband med stadens halvmarathon och marathon. Mer än 40 Söderåsare deltog.

På Svalövskalaset ordnades ett lopp för kommunens låg- och mellanstadieelever. 

I augusti åkte tiotalet Söderåsare till Sälen för att delta i  Ultravasan Sälen-Mora och i Sälen Fjällmaraton..   

I samarbete med Löparglädje ordnade vi en luciaträning i Söderåsens backar. Ett 80-tal löpare deltog.

Föreningens medlemsantal ökar stadigt, klubben hade  137 betalande medlemmar vid årsskiftet.


       

 

Balansräkning Söderåsens FK 2017

Tillgångar

Omsättningstillgångar

Kassa                                                                0:-

Bank                                                         68.640:32

Kundfordringar                                               0 :--

Förutbetalda kostnader                                    0:--

Summa tillgångar                                   68.640:32


Skulder och eget kapital                     

Förutbetalda intäkter                 0:--

Ingående eget kapital                                59.740:68

Uttag under året                                                0:-

Lån                                                                      0:-

Årets resultat                                             8.899:64

Summa                                    68.640:32


Resultaträkning Söderåsens FK 2017


Föreningens intäkter

Medlemsavgifter                                       13.800:-

LOK-bidrag            312:-

Sponsorpengar           2.000:-

Sponsorhuset       245:64

Lokalbidrag         11.332:- 

Startavg. Halvmaraton       3.800:-

Skade försäkring      4.642:-

Startavg. Kalasknatet      480:-

Sålda Multiluvor  4.950:-

Inbet. Klubbresa  7.440:-

                                                                  49.001:64

 


Rörelsens kostnader

Medlemsavgifter 4.180:-

Bankavgifter     909:-

Försäkringar   3.269:-

Omkostnader Söderåsgården 17.620:-

Porto+kontorsmaterial       89:-

Mat o dryck halvmaraton     908:-       

Köpta Multiluvor  4.562:-

Webbhotell  1.125:-

Utbet. Klubbresa  7.440:-  40.102:-   

Årets resultat          8.899:64                                         


Protokoll för Årsmöte 2018 för Söderåsens Friluftsklubb med org.nr. 802448-5198

Söndagen den 11  mars 2018, hos Peter Held, Ekebo Svalöv . 18 st medlemmar närvarade.

1.Ordförande öppnade mötet

2.Peter Held valdes till mötets ordförande.

3.René Olsson valdes till mötets sekreterare.

4.Roland Torstensson och  Lena Rothman valdes till mötets protokolljusterare.

5.Mötet fanns ha utlysts på rätt sätt.

6.Dagordningen fastställdes.

7.Styrelsens förvaltnings- och verksamhetsberättelse lästes igenom av samtliga.

8.Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet.

9.Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen.

10.Val av styrelse för kommande verksamhetsår: Beslöts att styrelseledamöter framöver ska väljas omgångsvis för två år

Ordförande: Peter Held, omval 1 år

Ledamöter: Magnus Strand (vice ordförande), omval 2 år

René Olsson omval 2 år

Christina Persson (kassör), omval 2 år

Niklas Herrlin, omval 1 år

Therese Kilemar (sekreterare),omval  1 år

Suppleanter: Anders Vestergård, omval. Jim Lagerqvist, omval, Michael Persson, omval

Revisorer: Bengt Johnsson, Günter Held omval

Valberedningen: Roland Torstensson, Lars Malmgren omval

Firmatecknare är Christina Persson 580417-3523 och Peter Held 621026-4419, vilka får utnyttja kontot var för sig.

11. Medlemsavgifter Oförändrade: vuxen 100:-/år, upp till 20 år 50:-/år

12. Söderåsens halvmara 2018 avgörs nästa helg.   Alla föreberedelser klara.

 

13. Stugdag planeras i maj. Magnus Strand går ut med kallelse

14. Lena Rothman ordnar ny beställning av klubbkläder.

15. Mötets avslutande.

 

Vid protokollet Justeras


René Olsson  Lena Rothman Roland Torstensson


Verksamhetsberättelse för Söderåsens FK 2018

Vi har haft ännu ett aktivt år i Söderåsens FK. Varje vecka har vi haft två-tre träningstillfällen. Klubbstugan har utnyttjats flitigt. Upplevelselöpningarna under sommaren har varit uppskattade.

Klubbens medlemmar deltog i många lopp under året. Flera medlemmar fullföljer "En svensk klassiker" ,och Jim Lagerqvist fullbordar Vasatrippeln, löpning, mountainbike och skidor 3x90 km.

Söderåsen halvmaraton hölls för sjunde gången, med ett 80-tal startande.

En tävlingsresa anordnades till Bremen   i samband med stadens halvmarathon och marathon. Mer än 40 Söderåsare deltog.

I augusti åkte tiotalet Söderåsare till Sälen för att delta i  Ultravasan Sälen-Mora och i Idres fjällmara. Även i samband med Öppet Spår arrangerades ett Söderåsläger i Sälen.

I samarbete med Löparglädje ordnade vi en luciaträning i Söderåsens backar. Ett 80-tal löpare deltog.

Föreningens medlemsantal ökar stadigt, klubben hade  138 betalande medlemmar vid årsskiftet.

 

       


Balansräkning Söderåsens FK 2018

Tillgångar

Omsättningstillgångar

Bank                                             74.358:54

 

Summa tillgångar                      74.358:54

 

 

Skulder och eget kapital                      

Ingående eget kapital                68.640:32

Årets resultat                               5.718:22

 

Summa                                      74.358:54

 

 

Resultaträkning Söderåsens FK 2018

 

Föreningens intäkter

Medlemsavgifter                      14.400.-

LOK-bidrag                                   416:-

Sponsorhuset                                                     25:12

Lokalbidrag                                8.796:-Startavg. Halvmaraton                     960:-

Åter försäkring                               281:-

Stughyra                                     1.500:-

Inbetalt klubbresa                       4.770:-

Sålda buffar                                   675:-

Summa:                               31.823:12

 

  

Föreningens kostnader

 

Medlemsavgifter                         4.180:-

Bankavgifter                                    918:-

Försäkringar                                   3.321:-

Omkostnader Söderåsgård          10.776:-

Porto+kontorsmate rial               335:90:-

Mat o dryck halvmaraton                 669:-

Webbhotell                                    1.135:-

Utbetalt klubbresa                          4.770:-

                                                                

                                                                                     Summa: 26.104:90

 

 

 

Årets resultat                                                                   5.718:22                                        

 

 

 Protokoll för Årsmöte 2019 för Söderåsens Friluftsklubb med org.nr. 802448-5198

Söndagen den 10 mars 2019, hos Peter Held, Ekebo Svalöv . 14 st medlemmar närvarade.

 1. Peter Held öppnade mötet och valdes till mötesordförande.
 2. René Olsson valdes till mötets sekreterare.
 3. Roland Torstensson och Lena Rothman valdes till mötets protokolljusterare.
 4. Mötet fanns ha utlysts på rätt sätt.
 5. Dagordningen fastställdes.
 6. Styrelsens förvaltnings- och verksamhetsberättelse lästes igenom av samtliga. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet. Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen.
 7. Val av styrelse för kommande verksamhetsår: Beslöts att styrelseledamöter framöver ska väljas omgångsvis för två år

Ordförande: Peter Held, omval 1 år

Ordinarie ledamöter 7 st mot tidigare 6

Magnus Strand (vice ordförande), vald till 2020.

René Olsson (sekreterare) vald till 2020

Christina Persson (kassör), vald till 2020

Niklas Herrlin, omval 2 år

Anna Lundqvist, nyval 2 år

Hanna Kronberg, nyval 2 år

Suppleanter 2 st mot tidigare 3.

Anders Vestergård, omval. Michael Persson, omval

Revisorer: Bengt Johnsson, Günter Held omval

Valberedningen: Roland Torstensson, Lars Malmgren omval

Firmatecknare är Christina Persson 580417-3523 och Peter Held 621026-4419, vilka får utnyttja kontot var för sig.

Christina Persson Peter Held

8 .Medlemsavgifter Oförändrade: vuxen 100:-/år, upp till 20 år 50:-/årVi fortsätter med planeringen av Skåneled mellan Kågeröd och Klåveröd i diskussion med kommun, orienteringsklubb och andra berörda. Vi ämnar söka bidrag till installation utav skorsten, insats och övrig utrustning till stugan. Magnus kollar upp service av värmepumpen. Preliminärt 25/5 som stugdag.

9.Söderåsens halvmara närmar sig. Peter organisation, Magnus å Anders tidtagning, René banansvarig, Roland, Maria och Niklas F cyklister, Niklas H och Roland M matansvariga, Niklas H och Johan H parkeringsansvariga. 2 funktionärer till behövs som reserv. Vätskekontroll i Rävetofta och Knutstorp. Gunnarssons i Svalöv sponsrar med mat och dricka.

10. Vi har mycket folk på våra löpträningar men behöver få igång PW-gruppen. Niklas å Anette ansvariga för det. Övriga kollar upp intresset och försöker ragga intresserade. Klubbresa till Oslo den 20-22 Sept, ordna fler resenärer. Hitta ny leverantör till våra klubbdräkter. Alla försöker kolla efter nya å bra löpkläder.

11.Inga övriga frågor

12Mötets avslutande.

Vid protokollet justeras

René Olsson Lena Rothman Roland Torstensson


Verksamhetsberättelse för Söderåsens FK 2019

Vi har haft ännu ett aktivt år i Söderåsens FK. Varje vecka har vi haft två-tre träningstillfällen. Klubbstugan har utnyttjats flitigt. Upplevelselöpningarna under sommaren har varit uppskattade. Med hjälp av bidrag från Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta har vi fått skorsten och öppen spis renoverat.

Klubbens medlemmar deltog i många lopp under året.  

Söderåsen halvmaraton hölls för åttonde gången, med ett 80-tal startande.

En tävlingsresa anordnades i September till Oslo  i samband med stadens halvmarathon och marathon. Cirka 40 Söderåsare deltog.

I augusti åkte tiotalet Söderåsare till Sälen för att delta i  Ultravasan Sälen-Mora och i Sälens fjällmara. Även i samband med Öppet Spår arrangerades ett Söderåsläger i Sälen.

I samarbete med Löparglädje ordnade vi en lucialöpning i Söderåsens backar. Ett 80-tal löpare deltog.

Föreningens medlemsantal ökar stadigt, klubben hade  156 betalande medlemmar vid årsskiftet.

 

       


Balansräkning Söderåsens FK 2019

Tillgångar

Omsättningstillgångar

Bank                                       81.197:04

 

Summa tillgångar                 81.197:04

 

 

Skulder och eget kapital                      

Ingående eget kapital                74.358:54

Årets resultat                                6.838:50

 

Summa                                      81.197:04

 

 

Resultaträkning Söderåsens FK 2019

 

Föreningens intäkter

Medlemsavgifter                      17.200.-

LOK-bidrag                                  364:-

Lokalbidrag                               14.802:-Startavg. Halvmaraton                  2.800:-

Sålda buffar                                    450:-

Bidrag Sparbanken Skåne         50.000:-

                                                    85.616:-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningens kostnader

Medlemsavgifter                          3.960:-

Bankavgifter                                  1.117:50

Försäkringar                                   3.394:-

Omkostnader Söderåsgården         68.064:-

Porto+kontorsmatrial                        217:-

Mat o dryck halvmaraton                 675:-

Webbhotell                                       900:-

Cancerfonden/minnesgåva              200;-

Svalövsmässan                                 250:-

                                                                                                                                      78.777:50

Årets resultat                                                                                                                6.838:50                                        

 

                       

Årsmötesprotokoll 2020 Söderåsens FK

Protokoll för Årsmöte 2020 för Söderåsens Friluftsklubb med org.nr. 802448-5198 Söndagen den 08 mars 2020, hos Peter Held, Ekebo Svalöv .

22 st medlemmar närvarade.

 1. Peter Held öppnade mötet och valdes till mötesordförande.
 2. René Olsson valdes till mötets sekreterare.
 3. Peter Strömblad och Lena Rothman valdes till mötets protokolljusterare.
 4. Mötet fanns ha utlysts på rätt sätt.
 5. Dagordningen fastställdes.
 6. Styrelsens förvaltnings- och verksamhetsberättelse lästes igenom av samtliga. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet. Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen.
 7. Val av styrelse för kommande verksamhetsår: Ordförande: Peter Held, omval 1 år Ordinarie ledamöter Anna Lundqvist (vice ordförande), vald till 2021. René Olsson (sekreterare) vald till 2022 Peter Strömblad (kassör), vald till 2022 Niklas Herrlin, vald till 2021 Hanna Kronberg, vald till 2021, Mikael Persson, vald till 2022  Suppleanter   Anders Vestergård  och Lena Rothman. Christina Persson överlämnar nuvarande kassörsuppdrag till Peter Strömblad under våren.

 Revisorer:  Bengt Johnsson, Günter Held . Valberedningen: Roland Torstensson, Lars Malmgren.  Beslutades att firmatecknare, var för sig,  är  Peter Strömblad 661023-7015, Christina Persson 580417-3523 och Peter Held 621026-4419. Firmateckningsrätten gäller gentemot bank, myndigheter osv.

 8 .Medlemsavgifter för 2021:  Oförändrade: vuxen 100:-/år, upp till 20 år 50:-/år

9 Vi fortsätter med planeringen av Skåneled mellan Kågeröd och Klåveröd i diskussion med kommun, och region Skåne. Renovering av skorsten, kamin mm genomfört under 2019 med bidrag från Sparbanksstiftelsen Färs och frosta.

 Styrelsen fastställer datum för stugdag i maj.

10 Söderåsens halvmara närmar sig. Peter är tävlingsledare och René banansvarig. Peter gör funktionärsplan när vi har klarare bild av antalet anmälda. Gunnarssons i Svalöv sponsrar med mat och dricka. Nytt för i år är att vi även har ett lopp på sex kilometer.

 1. Träningar fortsätter som tidigare måndagskvällar och lördagsförmiddagar samt med upplevelselöpningar under sommarhalvåret. Klubbresa till Kiel i höst.  Lena tar upp beställningar på löparlinnen och t-shirts inför vårsäsongen.

 12.Inga övriga frågor

13Mötets avslutande.

 Vid protokollet                      Justeras

René Olsson                           Lena Rothman                      Peter Strömblad